Inkomstenverrekening

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Op dit moment vindt verrekening van inkomsten uit arbeid met de WW-uitkering in beginsel plaats op basis van het aantal gewerkte uren. Dat systeem is nadelig indien de werknemer gaat werken tegen een loon dat lager is dan de WW-uitkering. Daarom worden inkomsten uit arbeid voortaan steeds verrekend op basis inkomstenverrekening (artikel 47 WW), zoals dat nu al gebeurt voor langdurig werklozen (artikel 35aa WW jo. artikel 20 lid 6 WW). Dat betekent dat in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van de inkomsten uit arbeid in mindering komt op de WW-uitkering en dat de werknemer de resterende 25% respectievelijk 30% zelf behoudt. Op die manier is werken met een WW-uitkering altijd lonend. Inkomstenverrekening geschiedt per maand (nu: per week).

Op een later moment zal deze systematiek van inkomstenverrekening ook gaan gelden voor de WW-uitkering die plaatsvindt na faillissement van de werkgever (hoofdstuk IV WW) of bij toepassing van de Calamiteitenregeling (onwerkbaar weer en werktijdverkorting, artikel 18 WW). De beoogde datum van inwerkintreding is ten aanzien van de WW-uitkering na faillissement 1 januari 2016 en ten aanzien van de Calamiteitenregeling 1 april 2016.

Bij samenloop van verschillende WW-rechten wordt elk recht beoordeeld met een eigen maximumduur en een eigen hoogte (Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten).