Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (artikel 7:669 lid 3 onder e B.W.)

Behoudens evidente zaken zoals diefstal, moeten eisen die aan de werknemer worden gesteld gangbaar en niet buitensporig zijn. Het niet nakomen van verplichtingen die in de wet aan een zieke werknemer zijn opgelegd valt hier ook onder, mits de werkgever de werknemer eerst schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van die verplichtingen en eerst om die reden de loondoorbetaling heeft stopgezet. 

Herplaatsing van de werknemer speelt in dit geval geen rol.

Het bestaan van een redelijke grond wordt ook in dit geval terughoudend getoetst. Van een redelijke grond is geen sprake als de werkgever niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen of als de werkgever ook zelf blaam treft.