Veelvuldige arbeidsongeschiktheid (artikel 7:669 lid 3 onder c B.W.)

Daartoe moet sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering terwijl ook in dit geval aannemelijk moet zijn dat de werknemer binnen 26 weken niet zal herstellen (waarbij onder "herstel” te begrijpen is: een aanmerkelijke verbetering van de situatie) en dat binnen 26 weken geen passende arbeid mogelijk is.

Deze ontslaggrond zal niet snel kunnen worden ingeroepen. Naarmate een werkgever meer werknemers in dienst heeft, zal eerder worden aangenomen dat er voldoende mogelijkheden zijn om het ziekteverzuim van de werknemer op te vangen, zodat van onaanvaardbare gevolgen geen sprake is.