Ongeschiktheid voor de functie (artikel 7:669 lid 3 onder d B.W.)

De werkgever moet in dit geval kunnen aantonen dat de werknemer hiervan tijdig in kennis is gesteld en dat de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van een tekortschieten van de werkgever in de zorg voor scholing of voor de arbeidsomstandigheden. 

Het bestaan van een redelijke grond wordt ook in dit geval terughoudend getoetst. Van een redelijke grond is geen sprake als de werkgever niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen of als de werkgever ook zelf blaam treft.