Langdurige arbeidsongeschiktheid (artikel 7:669 lid 3 onder b B.W.)

Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake als de arbeidsongeschiktheid 104 weken heeft geduurd. Indien aan de werkgever een loonsanctie (verlenging van de verplichting tot het doorbetalen van loon tijdens ziekte is opgelegd wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen) dient ook de periode van de loonsanctie te zijn verstreken.

Net als onder het huidige recht is vereist dat de periode waarin de werkgever verplicht is tot doorbetaling van loon tijdens ziekte is verstreken, dat aannemelijk is dat de werknemer binnen 26 weken niet zal herstellen en dat binnen 26 weken geen passende arbeid mogelijk is, rekening houdend met de mogelijkheden van scholing.