Weigering tot verrichten van de bedongen arbeid wegens gewetensbezwaren (artikel 7:669 lid 3 onder f B.W.)

In dit geval moet het onmogelijk zijn de bedongen arbeid in aangepaste vorm te verrichten.