Andere omstandigheden die van dien aard zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (artikel 7:669 lid 3 onder h B.W.)

Het gaat hier om een vangnetbepaling ten behoeve van bijvoorbeeld gevallen van detentie, illegaliteit en het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning door de werkgever. Vereist is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De mogelijkheid tot herplaatsing speelt in dit geval geen rol.

Ruime toepassing van deze bepaling ligt niet in de lijn der verwachting.