Rechtsmiddelen

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Indien de werkgever het niet eens is met de beslissing van het UWV op de door de werkgever gevraagde toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden (artikel 7:671b lid 1 onder b B.W.). Omgekeerd kan de werknemer die het niet eens is met de beslissing van het UWV op de door de werkgever gevraagde toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zich tot de kantonrechter wenden met het verzoek om ofwel de arbeidsovereenkomst te herstellen, ofwel aan hem een billijke vergoeding toe te kennen maar in dat geval moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (artikel 7:682 lid 1 B.W.).

Indien de kantonrechter een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst uitspreekt bepaalt hij daarbij op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst wordt hersteld en wat de gevolgen van het herstel van de arbeidsovereenkomst zijn (artikel 7:682 lid 6 B.W.). 

Anders dan bij vernietiging van de opzegging wordt de arbeidsovereenkomst niet door de beschikking zelf wordt hersteld. In plaats daarvan draagt de rechter de werkgever in zijn beschikking op om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden onder dezelfde voorwaarden als de vorige arbeidsovereenkomst. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren tellen dienstjaren uit de vorige overeenkomst mee (artikel 7:672 lid 8 B.W.). De te treffen voorzieningen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de terugbetaling van de transitievergoeding.   

Vervolgens zijn tegen de beschikking van de kantonrechter hoger beroep en cassatie mogelijk. Het hoger beroep c.q. cassatieberoep schorst de werking van de beschikking van de kantonrechter niet (artikel 7:683 lid 1 B.W.).

Indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer heeft plaats gevonden, is in hoger beroep en cassatie herstel van de arbeidsovereenkomst onmogelijk (artikel 7:683 lid 2 B.W.).