Uitzonderingen van recht op transitievergoeding

Geen transitievergoeding is verschuldigd als:

  • de arbeidsovereenkomst eindigt voordat de werknemer achttien jaar wordt en de gemiddelde arbeidsduur niet meer dan twaalf uur per week was (artikel 7:673 lid 7 onder a B.W.); 
  • de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd of na het bereiken van die leeftijd (artikel 7:673 lid 7 onder b B.W.);
  • indien sprake is van faillissement of surseance van betaling van de werkgever of indien ten aanzien van de werkgever sprake is van toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (artikel 7:673c lid 1 B.W.).

Bij CAO kan van de bepalingen met betrekking tot de transitievergoeding worden afgeweken, maar dan moet in die CAO wel een tenminste gelijkwaardige regeling worden getroffen (artikel 7:673b B.W.).

Deze mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de verplichting tot betaling van de transitievergoeding moet de mogelijkheid openen om de begeleiding van de werknemer naar ander werk te doen plaatsvinden met behulp van gelden die werkgevers en werknemers storten in CAO-scholingsfondsen (opleiding en ontwikkeling). De vraag is echter of vakbonden zullen meewerken aan een CAO die aan de werknemer de betaling van de transitievergoeding onthoudt.