Betalingstijdstip van transitievergoeding

De transitievergoeding is verschuldigd bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:673 lid 1 B.W.) maar wettelijke rente daarover is pas verschuldigd zodra één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst is verstreken (artikel 7:686a lid 1 B.W.).

Op deze manier kan de transitievergoeding worden meegenomen in de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst die doorgaans pas plaatsvindt in de loop van de maand volgend op de maand waarin de arbeidsovereenkomst eindigt.

De transitievergoeding kan in termijnen worden betaald indien betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering (artikel 7:673c lid 2 B.W.). In dat geval moet betaling plaatsvinden verspreid over ten hoogste zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de wettelijke rente verschuldigd wordt (artikel 25 Ontslagregeling).