Berekening van duur van arbeidsovereenkomst

Zowel voor de vaststelling van het recht op de transitievergoeding als voor de vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding is de duur van de arbeidsovereenkomst van belang.

Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden maanden waarin de werknemer jonger was dan 18 jaar en waarin de werknemer gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week heeft gewerkt, buiten beschouwing gelaten (artikel 7:673 lid 4 onder a B.W.).

Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden arbeidsovereenkomsten samengeteld als die elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan zes maanden of indien sprake is van verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, ook als de opvolgend werkgever geen inzicht heeft in hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer (artikel 7:673 lid 4 onder b B.W.). In dit laatste geval worden eerder betaalde transitievergoedingen in mindering gebracht (artikel 7:673 lid 5 B.W.).

De bepaling inzake opvolgend werkgeverschap maakt dat degene die een onderneming overneemt uit faillissement en daarbij een werknemer van de gefailleerde werkgever in dienst neemt, al snel ook de verplichting tot betaling van de transitievergoeding van de gefailleerde werkgever overneemt.