Voorgenomen wijzigingen

De regering wil met het wetsvoorstel de volgende wijzigingen doorvoeren:

 • versterking van de positie van de flexwerker;
 • herziening van het ontslagrecht;
 • wijziging van de Werkloosheidswet (WW).

Het wetsvoorstel staat niet op zichzelf. Er is of wordt ook een aantal andere maatregelen getroffen, te weten:
 • het aanstellen van extra inspecteurs bij de Inspectie SZW om te controleren op oneigenlijk gebruik van driehoeksverhoudingen zoals bij de uitzendovereenkomst en bij payrolling;
 • wijziging van het Ontslagbesluit om te zorgen dat de bescherming van payrollwerknemers gelijkwaardig is aan die van gewone werknemers;
 • het in samenwerking met de sociale partners uitvoeren van het plan van aanpak schijnconstructies (Kamerstukken Tweede Kamer 17050, nr. 428);
 • het aanpakken van misbruik van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waarbij opdrachtgevers weer verantwoordelijk worden voor de juistheid van (een deel van) de aanvraag van een VAR;
 • meer voorlichting aan schijnzelfstandigen over de mogelijkheden om hun rechten uit te oefenen (met name met het oog op het rechtsvermoeden betreffende de aard van de arbeidsverhouding);
 • het doen van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbeteren van de toegang tot de rechter;
 • het in alle gevallen transparant maken van driehoeksverhoudingen zoals bij de uitzendovereenkomst en bij payrolling;
 • het afschaffen van het verschil tussen de kosten van een zieke werknemer bij vaste contracten en bij tijdelijke contracten (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).